Area main nature reserve@2x Nabben naturreservat

Nabben består av hedartad bokskog. Här finns en rad rödlistade arter. Förutom bokskog finns också små partier med lövsumpskog längs en mindre bäck. Reservatet är en del av Åkulla bokskogar, ett samlingsnamn för ett tiotal reservat som ligger inom ett och samma natursköna område. Reservaten knyts samman av ett system av vandringsleder.

Det finns tolv stycken strövstigar jämt fördelade över hela Åkulla bokskogar. Stigarna är förbundna med varandra och en av dessa, Bockstensstigen, går genom Nabben. Stigarna är uppmärkta med ekstolpar med röd plakett med texten "Åkulla bokskogar", ett boklöv samt ett vitt band. Sammanlänkningarna mellan strövstigarna har samma märkning fast ett gult band. Norr om reservatet passerar även Hallandsleden förbi.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve