Upptäck Lidingös alla trollsländor

By Lidingö stad 2019-07-17

Trollsländor trivs bra på Lidingö. I en inventering av trollsländor på Lidingö har 30 av Upplands totalt 52 kända arter hittats på Lidingö.

Störst chans att se många olika trollsländor har man vid Stockbysjön, där 27 arter har hittats. Men även runt Kottlasjön, Östra och Västra Långängskärret, Mölna kvarndamm och vid Mulletjärnen i Trolldalen går det att hitta många olika arter.

• Vi hoppas att rapporten ska väcka nyfikenhet och locka ut folk att titta efter trollsländor på ön. Trollsländor är iögonfallande insekter och det finns inte så många olika arter vilket gör att åtminstone hannarna går ganska lätt att känna igen, säger Jerker Idestam-Almquist, kommunekolog på Lidingö stad.

I rapporten finns gott om bilder så man vet vad man ska leta efter när man är ute i naturen. I den allmänna delen presenteras bland annat trollsländornas naturhistoria, biologi, ekologi, samspel med människan och naturskydd, möjliga framtida arter på Lidingö och färska observationer här. I artdelen presenteras hur arterna känns igen och var de hittats på Lidingös.

Det är biologen Torbjörn Peterson som under 20 års tid inventerat Lidingös trollsländor. Han har gjort det på sin fritid på ideell basis. Nu har han på uppdrag av Lidingö stad sammanställt inventeringarna i en rapport, där det finns mycket intressant att se och läsa om Lidingös trollsländor.

Den trollslända som setts flest gånger på Lidingö är fyrfläckad trollslända. Den känns igen på att det är den enda trollsländan som har två mörka fläckar på framkanten av varje vinge och därmed har åtta vingfläckar i stället för fyra som är det vanliga. Den art som setts på flest olika ställen på ön är tegelröd ängstrollslända.

Inventeringen av trollsländor är en del för att uppfylla målet i stadens översiktsplan och miljöprogram där det står att de växt- och djurarter som finns på ön ska ges möjlighet att kunna fortleva i kraftiga bestånd. För att leva upp till detta så måste Lidngö stad ha kunskap om vad som finns. Därför har staden tidigare beställt inventeringar av fladdermöss och låtit göra en sammanställning av 40 års grod- och kräldjursinventeringar. Nu har har en rapport om Lidingös trollsländor tagits fram. I dessa djurgrupper finns arter som har ett starkt skydd genom EU-direktiv och som också är fridlysta och skyddade i den svenska artskyddsförordningen.

Av de trollsländor som EU pekat ut som extra skyddsvärda har tre hittats på Lidingö, citronfläckad kärrtrollslända, pudrad kärrtrollslända och bred kärrtrollslända, samtliga fridlysta i Sverige. Den citronfläckade kärrtrollsländan är den klart vanligaste av dessa på Lidingö och har hittats på många platser, de andra två är ovanliga och har bara setts vid ett fåtal tillfällen, pudrad kärrtrollslända sågs senast 2012.

Links

Contact us

Lidingo%cc%88 lecture 1 sam

Ulla Bejrum

Landskapsarkitekt

Share