34 miljoner till länets natur

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2018-02-07

Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, satsningar på våtmarker och att skapa gröna jobb. Det är några av satsningarna som Länsstyrelsen gör efter att ha fått årets tilldelning av pengar från Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen får 14 miljoner kronor för att göra åtgärder i värdefull natur och 20 miljoner kronor till skydd av värdefull natur. Satsningarna är en del av arbetet med de nationella miljö- och friluftslivsmålen. Nytt för i år är pengar till att anlägga våtmarker och till så kallade gröna jobb.

-Gröna jobb handlar om att skapa jobb som ger människor som annars står ganska långt från arbetsmarknaden ett sammanhang, kunskap och självförtroende. I Västmanland kommer flera arbetslag med såväl nyanlända som långtidsarbetslösa att anställas av Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att samordna arbetsuppgifterna som kan handla om olika naturvårdsåtgärder och att förbättra förutsättningarna för friluftslivet genom att till exempel förbättra vandringsleder, säger Johan Wretenberg, chef för Naturvårdsavdelningen på Länsstyrelsen.

-Nytt för i år är att regeringen satsar på anläggande och restaureringar av våtmarker både i odlingslandskapet och i skogen. Det är för att förbättra grundvattennivåerna och för att gynna den biologiska mångfalden. Så vi vill redan nu uppmana kommuner och markägare att höra av sig till oss för att diskutera olika möjligheter till nya projekt, fortsätter Johan Wretenberg.

Länsstyrelsen skyddar och sköter naturen

Länsstyrelsen har fått 20 miljoner kronor för att ersätta markägare vid bildande av nya naturreservat. Under 2018 kommer nya naturreservat att bildats bland annat kring Östringby, söder om Fläcksjön och vid Aspentorp sydväst om Sala.

De 14 miljoner länet fått till att göra åtgärder i värdefull natur kommer bland annat att användas för att vårda och visa länets naturreservat. Under 2018 kommer Länsstyrelsen att göra stora insatser för att sköta ängs- och betesmarker i naturreservateten i och omkring Mälaren. Vi kommer förbättra stigar så att fler människor kan använda dem. Under året kommer den stora besöksanläggningen i naturreservatet Hälleskogsbrännan i brandområdet att invigas. Vi fortsätter även att göra besöksvärda områden i länet digitalt tillgängliga i appen Västmanlands naturkarta.

Fakta

Idag finns 108 naturreservat i länet. I hela landet finns över 4700 naturreservat och 29 nationalparker Anslaget för skydd av värdefull natur är för hela Sverige år 2018 på 1 418 miljoner kronor och anslaget för åtgärder för värdefull natur är på 1 194,5 miljoner kronor.

Links

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Share