Area main nature@2x Krämbol

Ett biotopskyddsområde som inrättades av kommunen under 2015. Området består av äldre främst ädellövskog av naturskogskvalitet. Naturmiljöerna kan sammanfattas som naturskog. Det innebär att skogen är i princip opåverkad av skogsbruk och har därför fått utvecklas på ett naturligt sätt.

Hotade och hänsynskrävande (rödlistade) arter och arter som signalerar värdefulla miljöer (signalarter) förekommer i hela området, vilket bekräftar att området har en lång skoglig kontinuitet och att den har ett mycket högt naturvärde.

To do:
  • Area main nature@2x Recreation area
Directions:

Området är beläget i västra delen av Katrineholm.

Contact us

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert

Kommunekolog/Miljöstrateg