Area main nature reserve@2x Västra Kulltorp

Reservatet utgör en mosaik av värdefulla naturtyper, bl.a. ädellövskog med en rik lundflora, äldre barrskog och naturbetesmark. Asp är det trädslag som dominerar mest i området men med en ständig variation med många andra lövträd liksom inslag av gran. Kalkberggrund finns i närheten av området och jordtäcket består huvudsakligen av kalkrik morän, vilket avspeglas i områdets svamp- och kärlväxtflora.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Accessibility:
  • Area main near public transport@2x Near Public Transport
Transport:

Det går även att ta sig till reservatet med buss 483. Reservatet ligger mitt emellan hållplats Djupvik och Stensjön.

Directions:

Naturreservatet Västra Kulltorp ligger i Djupvik söder om sjön Näsnaren och nås med bil via väg 538.

Contact us

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert

Kommunekolog/Miljöstrateg