Place main viewpoint@2x Flaggstångsberget

Flaggstångsberget är beläget söder om Bockholmssättra i nordvästra Salem. Berget erbjuder en vidsträckt utsikt över Mälaren och Ekerö. Krönet är en av de högst belägna platserna i kommunen. Vegetationen på berget utgörs huvudsakligen av hällmarkstallskog med inslag av bl.a. bergek. I norra och västra delen av området förekommer bestånd med ädla lövträd som ek, lind och ask samt hassel. Ädellövskogen gallrades omkring 1990. Då rensades även torrträd och lågor bort, vilket minskade de ekologiska kvaliteterna. Här har annars påträffats de tre rödlistade svamparna föränderlig broskskivling, rosenticka och blekticka, alla missgynnade, samt den ovanliga limsvampen. Bland kärlväxterna kan nämnas de mindre vanliga arterna tibast, brudborste, tulkört samt natt och dag.

To do:
  • Place main birds@2x Bird watching
  • Place main child adventure@2x Children's adventure
Facilities:
  • Place main viewpoint@2x Viewpoint