Area main nature reserve@2x Södra Brunnskogen naturreservat

Naturreservatet Södra Brunnsskogen ligger söder om Ronneby tätort i närheten av Brunnsparken. Det är ett större sammanhängande skogsområde med både ädellövträd och äldre tallskog. 

I norr gränsar naturreservatet till kulturreservatet Ronneby brunnspark. Reservatet har sedan brunnsepokens dagar utnyttjats som strövområde. Här hittar du äldre stigar med trappor och stenmurar som ibland har öppningar för stigarna.

Södra Brunnskogen har idag ett omfattande system med stigar och stigsystemet knyter samman Ronneby Brunnspark med Ekenäsområdet vid kusten.

Den vanligaste naturtypen är blandskog där gran, tall och lövträd som ek och bok växer tillsammans. Bara mindre delar av området är kraftigt påverkade av modernt skogsbruk. Även ädellövskog förekommer frekvent främst i form av ek- och bokskog. Inom reservatets gränser finns också betesmarker som till största delen betas kontinuerligt. Både trädbärande hagar och öppna hagar förekommer.

Reservatsregler finner du via länken nedan.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Naturreservatet ligger söder om Ronneby tätort, cirka 2 kilometer från centrum.

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Adress: Soft Center I Etapp 1 I Fridhemsvägen 8 SE-372 38 Ronneby SWEDEN