Klåvudden

Naturreservatet Klåvudden ligger i Harge uddars dramatiska klippkust mot Vättern. Här finns en mycket spännande friluftsmiljö, med inslag av sällsynta lavar och kärlväxter.

Reservatets skogar är gamla och omväxlande. Längs Vätterns stränder växer ålderstigna tallar och granar, senvuxna och tuktade av väder och vind. I mer skyddade lägen finns lövträdsrika sumpskogar med jätteklibbalar och döda björkar. Det finns också gott om gamla, senvuxna aspar.

Strandlinjen är flikig med utstickande uddar och holmar. Stränderna är karga och bergiga men i öster bryter Askersundsåsen av med sina lösa jordarter. Sand och grus från åsen har sedimenterat i områdets vikar som är långgrunda och sandiga.

Att göra:
  • Naturreservat