Långsjöskogen

Långsjön är ett välanvänt område med många större och mindre stigar. Här promenerar man till badplatsen eller bara för att se vitsippor eller höra fågelsång.

I sluttningen längs Långsjön och i några andra partier finns ett rikt buskskikt med hägg, björk, rönn, asp och sälg och ett örtrikt fältskikt. Den nordvästra delen avviker med sitt täta men ganska högstammiga gråalbestånd med inslag av björk och sälg. Den grova, långa och blandade skogen och den bitvis rika tillgången på död ved skapar många värdefulla småbiotoper för växter och djur t ex ekorre, snok, mindre hackspett, blåsippa, tibast, skavfräken, ormbär, blåtry och nejlikrot.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Bk svart

Jakob Wallin