Berg-Annas berg

Berg-Annas berg är ett omväxlande barrskogsområde som består av branter med rikliga mängder död ved, torrare områden med gamla tallar och fuktiga områden där det växer mest gran. Längst ner rinner en fin bäck genom området. Här kan du också hitta den lilla oansenliga orkidén knärot. I skogen växer mycket blåbärsris, med inslag av ljung och lingon. Längs bäcken finns områden med rikliga mängder lummer- och ormbunksväxter.

Skogen består i huvudsak av en äldre gran- och barrblandskog och mindre områden med tall. Där sluttningen är som brantast finns stora mängder död ved. Veden består av döda träd i många olika dimensioner och olika stadier av nedbrytning. Det gynnar sällsynta vedlevande svampar och mossor i området, som exempelvis lappticka, rynkskinn, violmussling och vedtrappmossa.

De flesta av träden är mellan 100 och 200 år gamla, men det finns enstaka äldre och grova tallar som närmar sig 300 år. Särskilt i sydvästra delen, längst upp i reservatet, finns ett flertal mycket stora och gamla tallar.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Berg-Annas berg ligger i skogarna väster om vägen mellan Vintjärn och Svartnäs. Området är tämligen lättillgängligt, då Finnkölsvägen passerar strax norr om naturreservatet. Där Finnkölsvägen svänger och viker av norrut, norr om naturreservatet, finns en vändplan. Här kan man parkera och lätt ta sig in i området. Inga markerade leder finns, så orienteringen får man klara på egen hand.