Granåsen

Granåsens naturreservat sträcker sig tvärs över Lungsjöåns dalgång. Södra delen av reservatet utgörs av en lång sluttning med äldre granskog på bördig mark. Centrala delen domineras av lövrik sumpskog längs Lungsjöån, och myrar med gles tallskog. I skogen uppåt höjden i norr finner man spår efter tidigare skogsbränder och skogen har ovanligt mycket träd av asp och björk.

Här kan du bekanta dig med många växter och djur som trivs i de nordliga skogarna. Tack vare den stora mängden döda träd är det speciellt gott om skalbaggar och andra insekter som lever i trädens ved. Många av dessa arter har idag svårt att klara sig i den brukade skogen genom bristen på döda träd, men här i Granåsen har de tillgång till död ved att leva i.

Granåsen bär spår av olika naturliga störningar som brand, träd fällda av storm, angrepp av granbarkborre och bäverdämning. I november 2001 bildades en stor lucka i skogen uppe i södra sluttningen då ca 500 granar blåste ner och bildade en stor ”stormlucka”. Skogen kan se stökig ut på sina ställen, men det är å andra sidan nödvändigt för att levande av alla de slag ska hitta en lämplig livsmiljö. På sina ställen är mossan len, vattnet porlande och skuggan svalkande. På andra ställen är hindren av död ved höga och myrmarken sank. Naturen är inte iordningställd men den finns här för dig att uppleva!

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Åk från Bjursås mot Rog och sväng av mot Fjällgrycksbo. Passera Fjällgrycksbo och sväng västerut strax innan Finnbo. Följ skogsbilvägen ca 4 km tills den går tvärs över reservatet. En informationstavla står vid vägen och där kan man parkera.