Himmelsberget

Högst upp på Himmelsberget, kommer du verkligen nära himlen! Toppen på berget är nämligen en bra utsiktsplats för att se ut över stora delar av omkringliggande marker. Berget, som ligger cirka 6,5 km väster om Svartnäs i norra delen av Falu kommun, har sedan länge varit känt för besökare.

En väg delar Himmelsbergets naturreservat i två delar. Väster om vägen består naturreservatet av en blockig och brant höjd. På höjden finns tallskog och granskog om vartannat. Det finns bara lite spår efter tidigare skogsbruk men dessa är få. Antagligen eftersom branten är väldigt otillgänglig. Istället har träd som har blåst omkull eller dött av andra anledningar fått ligga kvar. Den stora mängden död ved gör att flera hotade arter, som gillar döda träd, trivs här.

I den branta sluttningen rinner det vatten, som ur en källa. Kring detta källflöde finns en frodig vegetation med skogens storväxande stoltheter - tolta och trolldruva är några av de vackra blommor som man lätt känner igen. Den ena med lila blommor på en ståtlig stjälk, uppemot två meter hög. Trolldruvan har vita blommor i en liten klase, men det är först när den fått sina svarta bär som man lätt känner igen den. Då är det också bästa att låta bli den, då bären är giftiga! Andra växter som kan hittas här är ormbunkarna strutbräken och träjon, gräset hässlebrodd och den lilla söta gulgröna gullpudran.

Öster om vägen sluttar marken brant ner mot myrmarker norr om sjön Svarten. I den centrala delen av området breder en högvuxen och näringsrik granskog ut sig. Här växer även rätt så många gamla och grova aspar, som ger karaktär åt området. På döda aspar växer den signalerande kandelabersvampen. En signalart är en som visar på att området kan innehåller fler hotade och sällsynta växter och djur. I de norra och södra ytterområdena består skogen av barrblandskog.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering