Area main nature@2x Källslätten

Källslätten är en gammal bergsmansgård med anor från åtminstone 1500-talet. Den dåliga luften i Falun gjorde att många bergsmän sökte sig utanför staden. Redan när Linné 1734 färdades nedanför berget var Källslätten så anslående att han särskilt noterade dess "extraordinära prospekt". Idag möts besökaren av öppna små åkrar, odlingsrösen, gärdsgårdar, björkhagar och slåtterängar. Nedanför grunden till det gamla bostadshuset ligger äppelträdgården och brunnen i skuggan av en jättelönn. Kvar finns också en jordkällare och några lador, rester av den forna gårdsbebyggelsen.

Jordbruk pågick på Källslätten fram till 1954. På 1960-talet planterades hela området igen med gran. Fältbiologerna kom dock överens med markägaren om att de fick röja bort granen och börja hävda markerna igen. Annars hade allt varit försvunnet idag.

Sedan bete och slåtter återupptogs på 60-talet har områdets botaniska värden stärkts. Nu kan man påträffa växter som fältgentiana, låsbräken, darrgräs, blåsuga m.fl. som är hävdberoende arter som man hittar i de gamla slåtterängarna. Det finns även gamla medicinal- och kulturväxter som mästerrot, vallört och nässelsnärja kvar i området.

Källslätten ligger som en öppen oas i det omgivande skogslandskapet. Här kan man uppleva ett äldre kulturlandskap som det kan ha sett ut 1600-talet. Området sköts av Källslättenföreningen.

Att göra:
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit:

Källslätten är beläget ca en mil nordväst om Falun. För att komma dit behöver man cykel eller bil om man inte vill vandra dit längs vandringslederna Vattnets väg eller Källslättenspåret. Kör väg 293 mot Amsberg och sväng höger mot Nybo när du har kommit ut ur Falun. Sedan får man leta sig fram längs vägen ca 6 km till den norra parkeringen. Därifrån är det det ca 700 m att gå. Vill man promenera lite kortare (ca 350 m) kan man fortsätta till den södra parkeringen. Karta är att rekommendera.