Kurbergsmyrarna

Kurbergsmyrarnas naturreservat, långt från de stora vägarna, kommer kanske inte att locka särskilt många besökare. Men den som gör sig omaket att åka till något av vägsluten, ströva genom området och kanske fika vid Södra Vitstensflyet behöver knappast ångra sig.

Reservatet består av en blandning av myrar och mer opåverkade skogar. Den södra delen, som ligger i Svärdsjö socken, domineras av gammal naturskog i flack terräng, där det också ingår ett par små tjärnar, Vitstensflyna. Väl inne i Envikens socken sluttar terrängen mot norr och ett landskap med öppna myrar och skogsholmar tar vid. Längre ner sluter sig skogen igen för att längst ner i dalsänkan åter övergå i myrar och fina sumpskogar längs Örabäcken.

Mitt i reservatet finns det ute på myrarna ett litet källartat myrparti som utbildat ett litet källkupolkärr (se bilden ovan) och i nedre delen av myrarna förekommer järnockra på flera ställen. Källkupolen är en liten, upphöjd kupolformad bildning som bildats runt eller i anslutning till en källa, på myren eller i dess närhet. Kupolen bildas genom att mineralämnen i vattnet fälls ut och avsätts när det kommer i kontakt med syre vid källans mynning.

Mitt på sockengränsen ligger en liten fin sumpskog med genomsilande vatten och förekomst av klibbal, bland annat en klibbal som förefaller ha brandljud på stammen. Andra intressanta arter i området är lunglav och ullticka. Den gamla leden till Alderbacka fäbodar passerar genom reservatet.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Kör riksväg 50 till Övertänger. I norra änden av byn svänger man österut mot Grytån. Efter knappt två kilometer svänger man höger in på Kurbergsvägen. Följ Kurbergsvägen ca 3,5 km till ett fyrvägskors. Sväng höger in på Alderbackavägen. Fortsätt ca 2,5 km och sväng höger igen. Reservatet ligger på höger sida av vägen. Parkera på vändplanen vid vägens slut.