Lensberget

Reservatet ligger i norra delen av bergsområdet Lensberget och består av en blockrik sluttning med granskog och ett stort inslag av gamla lövträd som asp, björk, rönn och sälg. Längs områdets kanter står mestadels tall. Stubbar efter avverkade grova tallar med brandskador visar att området varit utsatt för kraftig brandpåverkan.

I skogen finns mycket död ved som ligger huller om buller. En stor del är ung död ved, men det finns också gamla tallågor och i sluttningarna står upp till 240 år gamla granar. En miljö som skapar förutsättningar för stor artrikedom.

Området har högt värde för den biologiska mångfalden. Bland de intressanta arterna som har hittats här, kan nämnas tretåig hackspett, orkidéerna korallrot och knärot, samt svamparna stjärntagging och kötticka.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

Parkera på skogsbilvägen uppe vid reservatet.

Hitta hit:

Kör riksväg 50 norrut från Enviken. Passera Balungstrands sågverk och sväng in vänster på avtagsväg nummer två. Fortsätt förbi skjutbanan och leta dig upp mot Lensbergets topp. Ta med en karta för att hitta rätt väg.