Area main nature reserve@2x Lilltuppen

Lilltuppen är det lilla reservatet med de stora naturvärdena. Allt sammantaget i en vacker miljö med stora stenblock, brandskadade gamla stubbar och en stor artrikedom.

De biologiska värdena i området är mycket höga. Skogen i Lilltuppens naturreservat har växt upp på egen hand efter en brand. Skador på träden, så kallade brandljud, som tydligt går att hitta i stubbar tyder nämligen på att skogen är en lövbränna i sent stadium. Nu finns här mest tall och gran men inslaget av asp och sälg är stort. Skogens ålder uppskattas till ca 110 år. Träden i skogen består av yngre och äldre träd i varierande storlek om vartannat.

Död ved finns spridd i området både i form av stående torrträd och omkullfallna lågor. Marken är blockrik med inslag av riktigt stora stenblock. Ett mindre sumpstråk sträcker sig genom området och skapar en variation i markfloran. Vid en inventering av lavar och vedsvampar i Lilltuppen påträffades bland annat violettgrå tagellav, garnlav, dvärgbägarlav, kattfotslav, tallticka, ullticka, kötticka och doftskinn. Spår av vågbandad barkbock, mindre och större märgborre samt tretåig hackspett har också observerats i området. Sammantaget visar detta goda förutsättningar för stor artrikedom både bland växter och djur.

Envikens IF drar vintertid upp skidspår runt reservatet.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Parkering:

Parkering för ett par bilar är möjlig på skogsbilvägen och vändplatsen närmast reservatet.

Hitta hit:

Kör riksväg 50 norrut från Enviken. Passera Balungstrands sågverk och sväng in vänster på avtagsväg nummer två. Fortsätt förbi skjutbanan och leta dig upp på Lensbergets topp.