Spjärshällen naturreservat

Knappt två mil norr om Svärdsjö hittar man Spjärshällen, sydöstra Dalarnas högsta berg! Med sina 506 meter över havet har man en vidunderlig utsikt åt alla väderstreck.

I norr ligger Gryfs Stormyren, en våtmark med tillhörande granskog på bergets norra sluttning. Granarna är gamla men i dagsläget lider skogen brist på död ved. Glasgården, på bergets nordöstra sluttning, utgörs främst av granskog men där finns också gamla, plattkroniga tallar med inslag av torrakor och enstaka lövträd. Delar av sluttningen har en stor mängd block som gjort området svårtillgängligt och därmed fått namnet Glasgården eller Glasgårdshällarna. Här finns granar med snöbrott, spår av tretåig hackspett samt granar som har dött av insektsangrepp. Kurfinn ligger i sydöstra delen av området. Här är det bördigare vilket har resulterat i en hel del storväxta granar, några stora aspar och rikligt med död ved.

Genom reservatet passerar Pilgrimsleden, en vandringsled som går mellan Yttertänger och Björnås via Kurbergets fäbod. Detta är en del av en gammal led som gått från Västra Aros via Kopparbeget till Trönö och Nidaros. Pilgrimsleden användes redan på 1100-talet för färder till Nordens kristna centrum Nidarosdomen i Norge. Leden går över höjderna för att man lättare skulle kunna orientera sig i terrängen eftersom man inte hade tillgång till kartor. Från Enviken går Sommarvägen norrut via Alderbacka fäbodar, förbi Spjärshällen och som sedan ansluter till Pilgrimsleden.

Förutom att vandra och åka skoter, är detta ett populärt område att på vårvintern ta sig fram på den hårda skaren med skidor. På denna höjd kommer oftast mycket snö och den ligger dessutom kvar långt inpå vårvintern. Är nätterna kalla, bildas den för skidåkare så njutningsfulla skaren. Men tänk på att skogsbilvägarna hit upp kan vara avstängda eller svåra att ta sig fram på när tjälen går ur marken.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering