Visjön, Naturreservat

Norr om Kosta ligger det 200 hektar stora området Visjön som blev naturreservat 1996 – ett uppskattat besöksmål som är lätt att nå med bil. En vandring på den åtta kilometer långa stigen runt Visjön bjuder på spännande skogsnatur och härliga utblickar över sjön och dess öar. Den markerade stigen börjar vid en rastplats vid sjöns utlopp. Det är själva Visjön med omgivningar som utgör naturreservat och syftet är att bevara en typisk näringsfattig smålandssjö omgiven av cirka 100-årig barrblandskog som ska få utvecklas fritt. Ännu äldre tallar finns på öarna och längs stränderna och i reservatet finns dessutom på urskog, sumpskog och öppna myrar.

Väster om sjön höjer sig Visjöåsen cirka 10 meter över vattenytan. Det är en rullstensås som bildades när inlandsisen smälte för cirka 12 000 år sedan.

I Visjöns naturreservatet växer bland annat blåmossa, stor revmossa, garnlav, gammelgranslav, långfliksmossa, blodlav, vågig sidenmossa, grynig blåslav, sotlav, dystarr, vitag och dybläddra och på myrarna växer flera vitmossearter.

Fakta

Skyddsår: 1996

Areal: 200 ha

Karaktär: Typisk smålandssjö omgiven av myr och barrblandskog

Kommun: Lessebo

Ägare: Staten/Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Att göra:
  • Naturreservat