Naturvårdsåtgärder i Getåravinens naturreservat

Av Norrköping 2020-12-16

Fram till årsskiftet 2020/2021 kommer flera naturvårdsåtgärder göras i Getåravinens naturreservat. Dels kommer arbeten göras för att säkra döda riskträd vid grusvägen men det kommer även vara flera områden som får en välbehövlig naturvårdsgallring. Detta kan leda till tillfälliga svårigheter att ta sig fram på kortare bitar av lederna. Ha koll efter skyltar och gå inte nära förbi pågående arbeten, utan välj en väg runt!

De områden som åtgärdas är starkt påverkade av gammalt skogsbruk och består därmed av för tät ungskog eller enformig, medelålders skog som saknar föryngring, variation och död ved. För att se till att Getåravinens skogar är lika vilda och vackra i framtiden - både för oss och för alla arter - så påskyndar vi därmed utvecklingen genom att skapa luckor, ”skada” mindre värdefulla träd och gynna exempelvis lövträd och äldre träd.

Naturvårdsgallringar

Det finns i princip inga urskogar kvar i Sverige. Detta stämmer särskilt i de södra delarna av landet som vi bor i. Getåravinens naturreservat är i stora delar vild natur men har ändå sedan länge påverkats av plockhuggning av enstaka träd och avverkning av många träd på samma yta. Du känner igen en sådan yta för att nästan alla träd har samma ålder. Träden står också extremt tätt eller med helt jämna avstånd från varandra. En urskog har stor variation – det finns flera olika typer av träd och i olika åldrar. Det finns såväl tätare delar som öppnare gläntor. Det finns även gott om död ved – både klen och grov, stående och liggande och allt däremellan.

För att hjälpa naturen att snabbare skapa den variation som återfinns i gamla, naturliga skogar så gör vi därför åtgärder som härmar det som naturlig sker i en skog. Vi röjer exempelvis bort ung gran som skogsbränder förr tog, vi skadar och fäller träd på liknande sätt som stormar och djur en gång gjorde och så vidare. Eftersom det i vissa delar är väldigt mycket som vi behöver ta ned så kör vi bort t.ex. en del granstammar och där det blir för mycket grenar och ris kvar. Detta gör vi för att undvika försurning, övergödning och angrepp av för mycket skadeinsekter. I övrigt lämnar vi kvar gott om mat och boplatser för svampar, lavar, mossor, insekter, däggdjur och fåglar.

Ha koll efter skyltar och gå inte nära förbi pågående arbeten, utan välj en väg runt!

Länkar

Dela