Naturvårdsåtgärder i Jursla gammelskogs naturreservat

Av Norrköping 2020-12-16

Under vecka 51 och 52 kommer några små områden i Jursla gammelskogs naturreservat få en välbehövlig naturvårdsgallring. Detta kan leda till tillfälliga svårigheter att ta sig fram på kortare sträckor av stigar. Ha koll efter skyltar och gå inte nära förbi pågående arbeten, utan välj en väg runt!

De områden som åtgärdas genom naturvårdsgallringar är starkt påverkade av gammalt skogsbruk och består därmed av för tät ungskog eller enformig, medelålders skog som saknar föryngring, variation och död ved. För att se till att Jurslas skogar är lika vilda och vackra i framtiden - både för oss och för alla arter - så påskyndar vi därmed utvecklingen genom att skapa luckor, ”skada” mindre värdefulla träd och gynna exempelvis lövträd och äldre träd.

Länkar

Dela