Naturvårdsåtgärder i Rödgölens naturreservat

Av Norrköping 2020-12-16

Inom kort kommer några små områden i Rödgölens naturreservat få en välbehövlig naturvårdsgallring som kommer pågå till efter årsskiftet 2020/2021. Detta kan leda till tillfälliga svårigheter att ta sig fram på kortare sträckor av stigar. Vissa träd kommer kanske även brandskadas lokalt, genom att man skapar en övervakad, mindre brasa precis vid stammen.

Ha koll efter skyltar och gå inte nära förbi pågående arbeten, utan välj en väg runt!

De områden som åtgärdas genom naturvårdsgallringar är starkt påverkade av gammalt skogsbruk och består därmed av för tät ungskog eller enformig, medelålders skog som saknar föryngring, variation och död ved. För att se till att Rödgölens skogar är lika vilda och vackra i framtiden - både för oss och för alla arter - så påskyndar vi därmed utvecklingen genom att skapa luckor, ”skada” mindre värdefulla träd och gynna exempelvis lövträd och äldre träd. En brandskada på träd skapar vissa reaktioner och skador i trädet, vilket gynnar ovanliga svampar och insekter. En skog så som Rödgölen har i stort skapats genom brandens närvaro. Genom att göra en mindre, styrd eldskada så kan vi gynna de arter som behöver brand, även på platser som inte är lämpliga för stora naturvårdsbränningar.

Länkar

Dela