Area main nature reserve@2x Fäberga naturreservat

I Fäberga finns det en värdefull mosaik av äldre, artrik ädellövskog och mer öppna hagmarker. Reservatet ligger på berget Rydsbjär, ett vackert restberg i det öppna slättlandskapet norr om Halmstad. I området har det hittats flera rödlistade arter och här finns ett rikt fågelliv.

Ett så förhållandevis litet område med ett så mångfacetterat utseende vad gäller naturmiljöer är ovanligt i dagens Halland. Reservatet domineras av två separata lövskogstyper som geografiskt är sammanlänkade vid basen av berg

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat