Area main nature reserve@2x Långanskogen naturreservat

Långanskogen är länets största sammanhängande alsumpskog. I den täta, dunkla, fuktiga skogen lever många sällsynta arter av framförallt mossor och lavar. Att vandra i Långanskogen ger en känsla av att vistas i en djungel. Men det är bitvis svårframkomligt och mycket blött på marken.

Alarna i Långanskogen står på så kallade socklar som består av rötter som bildar ett nätverk som "bär upp" stammen. Sumpskogen är en perfekt miljö för mossor och lavar, kryptogamer. Många kryptogamer är krävande arter som endast finns i mycket specifika miljöer. Exempel på ovanliga arter i reservatet är örlav, mussellav och mossan brynia.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat