Area main nature reserve@2x Mannarp naturreservat

Alldeles nedanför foten av Nyårsåsen ligger Mannarp. Reservatet är 31 hektar och här finns värdefull hagmarksskog med stora bokar och ekar. Intill reservatet finns en våtmark där du kan skåda fågel.

I den trädklädda betesmarken, eller hagmarksskogen som man också kan säga, växer gamla, grova och vidkroniga bokar och ekar. Flera bokar är mycket grova, nästan av jätteträdsdimensioner. De gamla hagmarksträden är viktiga för den biologiska mångfalden. Träden utgör ett hem för mossor, lavar och svampar, men också insekter, fladdermöss och fåglar.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat