Stackenäs, Naturreservat

Stackenäs är ett naturskönt område som till stor del är bevuxet med gammal ekskog. Terrängen är dramatisk med sluttande branter och stup ner mot sjöarna Fävren och Valasjön. Från höjderna har du en fin utsikt över det omgivande landskapet. En del av landområdet och även delar av Valasjön omfattas av ett fågelskyddsområde.

Reservatet består till stor del av gammal ekskog. Att naturen är värdefull här har varit känt länge. Redan år 1977 pekades platsen ut som värdefull i skriften "Natur i Hallands län". Senare under 1990-talet avgränsades flera nyckelbiotoper i området, värdefulla skogspartier som har en stor betydelse för skogens flora och fauna.

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog och triviallövskog

Kommun: Varberg

Areal: 84 hektar

Skyddat sedan: 2011

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Södra delen ingår i ett fågelskyddsområde, tillträdesförbud under tiden 1/2-31/7

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

​Stackenäs ligger i Varbergs kommun. Vägbeskrivning: Stackenäs ligger nordost om Varberg mellan sjön Fävren och Valasjön. Från Derome åk mot Kungsäter. Efter cirka 13 kilometer, när du kommer till Fävren passerar du också över reservatets västra gräns. För närvarande saknas parkering så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.