Area main nature reserve@2x Kulla-Gunnarstorp

Naturreservatet Kulla-Gunnarstorp erbjuder förutom den vackra utsikten såväl bad som flera markerade stigar genom vackra skogsmarker och betade eller uppodlade landskap. Badmöjligheterna är bäst strax norr om Hittarp där stranden är sandig medan den norrut blir stenigare.

Skogen består till största delen av hedartade bok- och ekskogar men här finns också blandskog av företrädesvis ek, tall och björk. Markvegetationen är i regel mycket artfattig med huvudsakligen kruståtel och ett fåtal örter som harsyra, ekorrbär och skogsstjärna. Den slingrande kaprifolen är en karaktärsart.

Reservatet är beläget på norra delarna av Landborgen, en brant sluttning ut mot havet med en ovan liggande platå. På några ställen har bäckar skurit sig djupt ner och bildat djupa raviner. Landborgen börjar redan i de södra delarna av Helsingborg, fortsätter upp längs kusten och svänger i norr in mot Kristinelund, alltmedan kanten blir lägre och allt mindre markerad. Formationen bildades av nötande vågor och strömmar för mellan 4000 - 7000 år sedan då havsytan stod 6-7 meter högre än nu.

Sedimenten vid Kulla-Gunnarstorp är en av urtidens bäst bevarade tidvattenmiljöer i Skandinavien. I den lodräta bergsskärningen vid stranden kan man se de växelvisa lager av lersten och sandsten som avslöjar att platsen för 200 miljoner år sedan var kraftigt påverkad av tidvatten.

Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. Fullständiga reservatsföreskrifter för allmänheten finner du på informationsskyltar i området.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Parkering:

Parkering finns vid badstranden i norra Hittarp samt i norr vid Kristinelund.

Kommunikationer:

Buss nummer 8, mellan Helsingborg Lundsbäck och Domsten, stannar på flera ställen i anslutning till naturreservatet. Du kan till exempel gå av vid hållplats Kruareliden och vandra in i södra delen av reservatet, eller hållplats Kulla Gunnarstorp Slottet, ungefär halvvägs till Domsten.

Hitta hit:

Kulla Gunnarstorps naturreservat ligger cirka 5 kilometer norr om Helsingborg. Det sträcker sig längs kusten mellan Hittarp och Domsten för att sedan vika av in mot land upp till Kristinelund.

Om du önskar starta i områdets sydligaste punkt, ta stadsbuss 8 och hoppa av på hållplats Hittarp Kruareliden, vilken är belägen precis utanför området.

Alternativt, om du önskar börja i den nordligaste delen, ta samma buss men hoppa i stället av på hållplats Domsten Sundsvägen och gå längt med Bygatan i cirka 100 meter

Kontakta oss

Hbg logotyp st ende 2

Fredrik Bengtsson

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00