Hummelvik, Naturreservat

På halvön mellan Näskefjärden och Nätrafjärden finns ett höglänt och vackert naturområde. Här finns många av de karaktärer som präglar världsarvsområdet "Höga Kusten". Om du följer den kuperade stigrundan genom reservatet så bjuds du på flera storslagna vyer. Från utsiktspunkterna kan du se ut mot havet och rakt mot Slåttdalsskrevan i Skuleskogen.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett under senare tid relativt opåverkat och stort kustnära skogsområde med naturskogsstrukturer som döda stående och liggande träd. Området skyddas i syfte att bevara biologisk mångfald och även att ge allmänheten möjlighet till naturupplevelser.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Röd granit och klapperfält

Bergsområdet norr om Hummelviksbodarna är ett stycke Skuleskogen i miniatyr. Höjdvariationerna är stora, från 10 meter över havet i områdets södra del till de högsta topparna på 210 meters höjd. Berggrunden består av den vackert röda nordingrågraniten. De högre partierna präglas av hällmark och i svackorna och på terrasser finns en svallad morän med ett flertal klapperfält. Mot väster och söder stupar bergen brant. Ett större mäktigt klapperfält finns i dalgången öster om Fäbodberget efter stigen från lövsumpskogen till Stortjärn.

Gammeltallar och brandspår

Skogen är mosaikartad och karaktäriseras av gles tallskog på höjderna, höglägesmyrar och i sluttningar och svackor lövrika barrnaturskogar.

I anslutning till klapperfälten finns knotiga och mycket gamla tallar. Åldern på många av tallarna är förmodligen över 300 år. Knotiga gammeltallar finns även på hällmarkerna där det även förekommer underväxt av gran. Området är brandpåverkat och här och var syns kolade stubbar och tallågor (omkullfallna träd).

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 252 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger mellan Hummelviksfäbodar och Stråsundsvägen i söder och Stortjärnen vid Hummelviksberget i norr. Från E4 i Bjästa åker du mot Köpmanholmen. Från Hummelviksvägen i Köpmanholmen kör du mot Stråsundsviken.