Place main culture@2x Kästa gravfält

Kästa gravfält ligger i en beteshage som tillhör Lövsta gård. På toppen finns två högar, där den ena gravhögen har stenfyllnad och den andra jordfyllnad. Flackare gravhögar/stensättningar följer krönet. Stora stenblock längs den östra sidan av krönet kan vara en forntida markering av gravområdet. I den norra delen finns en plan yta som kan ha varit platsen för en byggnad, kanske till och med en harg, det vill säga någon form av tempel. Den här bergkullen omgavs under järnåldern och in i sen tid av våtmarker. Landskapet var öppnare med färre träd i den närmsta omgivningen. Därför var gravarna på toppen synliga på långt håll.

Området har använts som naturlig slåtter- och betesmark (naturbetesmark) sedan bronsåldern och har kvar naturgivna ängs- och hagmarksväxter sedan den tiden, t ex darrgräs, jungfrulin, vårbrodd och fårsvingel.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter