Place main culture@2x Skälby gravfält

Skälby gravfält ligger i en beteshage som tillhör Lövsta gård. Området består av många flacka gravhögar. Här finns cirka 25 synliga runda stensättningar, de flesta med jord och sten blandat. På toppen finns två stora stenhögar av olika typ. Den ena har stenfyllnad av jämnstora stenblock och den andra har stenlinjer som utgår från en mittpunkt. Här kan man också hitta ovanligare stenblock av röd granit (rapakivigranit). Dessa har antagligen valts ut särskilt. Gravfältet är troligen från äldre järnålder och gravarna därmed 2000 år gamla. En gammal ek med karaktär växer i den västra stenhögen.

Skålgropar finns i väster, dels på en nästan lodrät berghäll och dels på ovansidan av ett stort stenblock. De har fyllts i med vit färg, för att de ska vara lättare att hitta. Skålgropar är vanligen från bronsåldern och därmed äldre än de synliga gravarna. De antas vara rituella hällristningar. Kanske offrade man i groparna eller tillkallade gudar när man knackade fram dem?

I sydost finns en hålväg, alltså en forntida vägsträcka. I nordost följer stensträngar kanten mot den flacka tidigare åkermarken. De är rester av forntida stängsel. En av dessa stenar är en slipytesten. På den flacka åkermarken i öster, mot Hageby allé, ser det ut att finnas spår av mycket gamla välvda åkersträngar i nordsydlig riktning med dikessvackor emellan.

I nordost, ner mot Lövstaån, finns det en källa kallad Karl den tolftes källa eller dragonarn. Karl den tolftes dragoner lär ha vattnat sina hästar här under 1600-talet. Kullarna i området är naturbetesmark där växter som har gynnats av slåtter och bete sedan bronsåldern finns kvar, tex brudbröd, jungfrulin, vitmåra, ängssyra, vårbrodd, fårsvingel mm.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter