Hastaböke naturreservat

I Hastaböke finns en gammal granskog med inslag av äldre lövträd och enstaka jättetallar. Granarna är upp till 250 år gamla. Skogen har stått orörd länge och hyser därför många ovanliga arter.

Reservatet består främst av granskog där många granar är 150–250 år gamla. Här finns också asp, bok, rönn och ek. Flera aspar är cirka 170 år gamla, vilket är en ansenlig ålder för ett trädslag som sällan blir äldre än 150 år. Ännu äldre är vissa av de tallar som växer i reservatet, en tall har visat sig vara hela 375 år! Historiskt sett har skogen troligen använts som skogsbetesmark och var då glesare jämfört med idag. De äldre tallarna och de enstaka enbuskar som finns i området vittnar om hur marken användes förr.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.