Area main nature reserve@2x Byomsliden

En tydligt kalkpåverkad granskog där terrängen består av kullar med fuktiga stråk emellan. I de fuktigare partierna hittar man många fina örter med tydlig kalkanknytning, bland annat finbräken, trådfräken, trolldruva, kransrams och guckusko. I den gamla skogen dominerar idag granen men det finns gamla tallar kvar och lövinslaget av sälg, rönn, björk och asp är påtagligt. Särskilt sälgen finns rikligt i området och kan komma upp i stamdiametrar på 75 centimeter. På lövträden kan man hitta sällsynta lavar som rosa skärelav och skrovellav men också mer vanliga som lunglav och korallblylav.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Avtagsvägen till Ringsta ligger vid E45 mellan Lit och Häggenås. Efter 3,7 kilometer längs denna väg tar man av till vänster på en skogsbilväg, följer vägen och håller hela tiden till höger. Efter 1,2 kilometer, innan man passerar Gällsån, ligger Byomsliden till vänster om vägen.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse