Area main nature reserve@2x Dille-Stormyren

Här finns ett område där marken innehåller mycket kalk. Barrskog som växer på marker med mycket kalk är sällsynta i ett större perspektiv. Kalken ger förutsättningar för många arter att trivas. Det är ofta arter som bara trivs på kalkhaltiga marker. Bland de mer kända växterna kan nämnas guckuskon, som är en storväxt orkidé. Svampar med konstiga namn som guckuskokremla, besk vaxskivling och kryddspindling förekommer i området. En fjärdedel av reservatets yta utgörs av ett kärr med mycket kalk i. Där trivs flera växter som bara trivs i kalkhaltiga miljöer, till exempel axag och trådfräken.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
Hitta hit:

Följ väg E14 västerut från Östersund. Sväng höger mot Halåsen efter cirka 7 kilometer. Följ den nya vägen cirka 5 kilometer och sväng sedan höger in på en skogsbilväg. Efter cirka 2 kilometer kommer du fram till naturreservatet som ligger på vänster sida om vägen.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse