Skarpåskälabodarna

Den gamla barrskogen i Skarpåskälabodarnas naturreservat är så kallad kalkbarrskog, en av vårt lands mest artrika och skyddsvärda miljöer. I reservatet finns stora naturvärden både på den kalkrika marken och på de gamla träden. I skogen finns gott om gamla lövträd och silverskimrande grova aspar finns utspridda inom i stort sett hela området.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse