Area main nature reserve@2x Skarpåskälabodarna

Den gamla barrskogen i Skarpåskälabodarnas naturreservat är så kallad kalkbarrskog, en av vårt lands mest artrika och skyddsvärda miljöer. I reservatet finns stora naturvärden både på den kalkrika marken och på de gamla träden. I skogen finns gott om gamla lövträd och silverskimrande grova aspar finns utspridda inom i stort sett hela området.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Per-Olof Eriksson

Jämtlands läns länsstyrelse