Area main nature reserve@2x Slåtthornet

För folket i byn Haxäng var skogen en viktig resurs. Här togs virke och ved, och resterna efter gamla gärdesgårdar vittnar om att skogen användes som betesmark. Nu får skogen stå i fred och gamla träd och kalkrik mark gör att ovanligt många arter finns här, både på marken och på träden.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Per-Olof Eriksson

Jämtlands läns länsstyrelse