Area main nature reserve@2x Stensundet

Det finns flera kärr och småtjärnar i reservatet. I skogen står riktigt gamla furor, 200-250 år, och bland dem 200-åriga granar och grova aspar. De gamla träden är hem åt många djur och växter, bland annat lavar och insekter, och den kalkrika miljön gör också att artrikedomen fortsätter även på marken mellan träden. Guckusko och andra orkidéer trivs här, men också sällsynta svampar. Hackspettarna är tacksamma för bävrarnas dämmen, i de blötlagda områdena dör träden och här letar hackspettarna insekter.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Per-Olof Eriksson

Jämtlands läns länsstyrelse