Area main nature reserve@2x Storsvedberget

Naturreservatet består av två åshöjder med en mellanliggande svacka. Skogstypen är vad som kallas för barrblandskog, eftersom här finns en salig blandning av tall och gran, men bara mycket sparsamt med lövträd. En del gamla tallar är över 250 år gamla medan uppskattad ålder på de äldsta granarna är cirka 150 år. Flera gamla tallar bär spår i barken efter någon eller några av de skogsbränder som har härjat i området. Inom området finns en större tjärn samt ett flertal mindre tjärnar.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Per-Olof Eriksson

Jämtlands läns länsstyrelse