Krämbol

Ett biotopskyddsområde som inrättades av kommunen under 2015. Området består av äldre främst ädellövskog av naturskogskvalitet. Naturmiljöerna kan sammanfattas som naturskog. Det innebär att skogen är i princip opåverkad av skogsbruk och har därför fått utvecklas på ett naturligt sätt.

Hotade och hänsynskrävande (rödlistade) arter och arter som signalerar värdefulla miljöer (signalarter) förekommer i hela området, vilket bekräftar att området har en lång skoglig kontinuitet och att den har ett mycket högt naturvärde.

Att göra:
  • Friluftsområde
Hitta hit:

Området är beläget i västra delen av Katrineholm.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Kommunikationsavdelningen

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan