Västra Kulltorp

Reservatet utgör en mosaik av värdefulla naturtyper, bl.a. ädellövskog med en rik lundflora, äldre barrskog och naturbetesmark. Asp är det trädslag som dominerar mest i området men med en ständig variation med många andra lövträd liksom inslag av gran. Kalkberggrund finns i närheten av området och jordtäcket består huvudsakligen av kalkrik morän, vilket avspeglas i områdets svamp- och kärlväxtflora.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Det går även att ta sig till reservatet med buss 483. Reservatet ligger mitt emellan hållplats Djupvik och Stensjön.

Hitta hit:

Naturreservatet Västra Kulltorp ligger i Djupvik söder om sjön Näsnaren och nås med bil via väg 538.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert