Öxareds naturreservat

Öxared är en värdefull ädellövskog. Här finns bokskog med många gamla träd, träd av olika ålder och riklig förekomst av död ved. Området är hem till många rödlistade arter. Det finns inga markerade leder men skogen är gles och lätt att ströva i.

Skogen är klassad som nyckelbiotop. Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. På trädstammarna finns det mycket lavar, mossor och svampar. Platt fjädermossa finns på ett stort antal träd och här finns även rödlistade arter som bokvårtlav och kortskaftad parasitspik.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.