Area main nature reserve@2x Kliberg naturreservat

Reservatet är 3 hektar stort och består av barrskogen på Klibergstoppen och branten med rasmarker åt öster. Den branta östsidan är det som ger området karaktär. Här är utsikten över skogslandskapet och bort mot Siljan och Siljansnäs hisnande.

Barrskogen dominerar men i branten med rasmarker finns inslag av lövträd. Skogen har lämnats orörd under lång tid och det ger förutsättningar för en mängd arter av lavar, mossor och vedsvampar att trivas. Detta i sin tur skapar goda livsmiljöer för exempelvis hackspettar.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000