Motala ströms ravin

Utanför Ljungsbro finns Linköpings enda djungelreservat. Eller egentligen är det en ravin med frodig lövskog, men känslan är att du hamnat i djungeln.

Ravinen har bildats genom att Motala ström skurit sig ner i jordlagren och bildat en djup dalgång. Men numera rinner vattnet genom en kanal till Malfors kraftstation istället och flödet i ravinens botten är därför ganska liten. Det kan dock vara bra att veta att Tekniska verken, som driver kraftstationen, använder ravinen som spillfåra. Det betyder att flödet genom vattendraget i ravinens botten ibland kan vara betydligt större.

Ravinen är bevuxen av en artrik blandlövskog. Här växer hägg, asp, grova ekar och lindar tillsammans med täta hasselbuskar. Skogen är hem för många sällsynta och hotade arter av fåglar, fladdermöss, fjärilar, snäckor, musslor, mossor, lavar och svampar. På våren blommar vårlök, svalört, blåsippa, vitsippa, vätteros och gullviva. Här finns också mindre förekomster av trolldruva, tibast, vårärt och underviol och ett par förekomster av orkidén nästrot.

Fågellivet är rikt i ravinen. Karaktärsarter är gärdsmyg, grönsångare, lövsångare, svarthätta, rödhake och olika trastar och hackspettsarter. Har du tur kan du även få syn på den blåskimrande kungsfiskaren.

Reservatet är ganska krävande att besöka med sina branta sluttningar och täta lövskogar. För att underlätta besöket finns en vandringsled genom områdets södra delar. Leden utgår från reservatets entré vid utkanten av Ljungsbro. Längs leden finns flera fina rastplatser.

Fakta

Skydd: Naturreservat
Yta: 42 hektar
Förvaltning: Linköpings kommun

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.