Area main animal sanctuary@2x Eckelsudde

Djur- och växtskyddsområde

Eckelsudde är tillsammans med Beijershamn den bästa lokalen längs Ölands västkust för rastande och sträckande fågel och samtidigt platsen för en knubbsälkoloni på 50-80 sälar, vilket motsvarar en fjärdedel av knubbsälbeståndet i Kalmarsund. I kolonin ingår också gråsälar.

Rikt fågelliv Eckelsudde är en av de bästa fågellokalerna längs Ölands västkust och här häckar och rastar många fåglar. Till de häckande arterna hör snatterand, stjärtand, skärfl äcka, kärrsnäppa och enkelbeckasin. Vid speciella förhållanden kan tusentals vadarfåglar som strandskator, kustpipare och myrspovar rasta. Kreatursbete på markerna håller gräs-och örtvegetationen välhävdad vilket skapar möjligheter för många vadarfåglar att finna föda och boplatser.

Unika knubbsälar Sälstammen har påverkats kraftigt av miljögifter, jakt och sjukdomar under 1900-talet men situationen ser nu lite ljusare ut. Kalmarsundsknubbsälarna skiljer sig genetiskt från alla andra knubbsälar i Europa. De är ättlingar till Östersjöknubbsälen, vilken koloniserade området för 8000 år sedan och finns idag kvar som en spillra på de tre lokalerna Eckelsudde, Värnanäs och Abrahamsäng. De vuxna knubbsälarnas viktigaste föda utgörs av ett stort antal fiskarter som i huvudsak fångas i anslutning till vegetationsfria, grunda bottnar och en vuxen säl äter 5 kg fisk om dagen.

Sälkutar Kutarna föds från slutet av maj till början av juli, med en kulmen i mitten av juni. Till skillnad från alla övriga sälarter har knubbsälskuten ingen kutpäls. Detta är en anpassning för att kuten skall kunna simma och dyka nästan direkt efter födseln. Honan diar sin kut i 3-4 veckor och tack vare att sälmjölken är mycket fet och näringsrik ökar kuten från i genomsnitt knappt 9 kg till över 25 kg under dessa veckor. Därefter lämnar kuten sin mor och får klara sig på egen hand. Kom ihåg att en till synes övergiven sälkut inte alls är övergiven. Modern finns ofta någonstans i närheten!

Att göra:
  • Area main animal sanctuary@2x Fågelskyddsområde
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near toilet@2x Nära toalett

Kontakta oss

Mo%cc%88rbyla%cc%8anga vapen.svg

Matheus Tholin

0485-474 92