Area main nature reserve@2x Vickleby ädellövskog

För bara några hundra år sedan bredde frodiga ädellövskogar ut sig längs Ölands västra kust, från Borgholm i norr till Smedby i söder. Större delen av detta område är idag åkermark eller har planterats med barrskogar. Men här i Vickleby ädellövskog finns lövskogen kvar.

Kontakt Naturskötselenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Skogen

Skogarna har i detta område en lång kontinuitet som trädklädda betesmarker och lövängar med ek som kontinuitetsträd. Hasselrika ek- och askskogar är den vanligaste skogstypen i reservatet. En annan vanlig skogstyp är varierade blandädellövskogar med bl.a. ask, ek, alm, lind och lönn. Här finns även mindre delar som utgörs av säregna sumplövskogar där träden växer på socklar.

Floran

Reservatets kärlväxtflora är rik och mestadels lundartad med arter som blåsippa, gulsippa, lungört, hålnunneört, skogsbingel och liljekonvalj. Området hyser en värdefull kryptogamflora, särskilt bland lavar och svampar, som t.ex. de rödlistade och hänsynskrävande arterna lundnopping, blek fingersvamp, lundvaxskivling och gulpudrad nållav.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 5 km S Färjestaden. Från hamnen i Färjestaden tar man kustvägen mot Mörbylånga. Intill denna ligger reservatet efter cirka 7 km, på höger sida om vägen. Här finns rastbord, toalett och soptunna. Cykelvägen mellan Färjestaden och Mörbylånga passerar genom reservatet.

Kontakta oss

Mo%cc%88rbyla%cc%8anga vapen.svg

Matheus Tholin

0485-474 92