Area main nature reserve@2x Bredsjömossen naturreservat

Naturreservatet är ca 220 ha stort och ligger vid Bredsjön 7 km nordost om Godegård kyrka i Motala kommun. Naturen bjuder på omväxlande näringsrika och näringsfattiga naturtyper. Exempelvis finns örtrik granskog, sumpskogsmosaik och öppna högmossar.

Bredsjömossens naturreservat kan erbjuda upplevelser av vildmark med vidsträckta myrar och mossar omgivna av varierande skog. Sumpskogsmosaik, lövskog och doftande skvattramtallmossar. Här kan man upptäcka spår efter bäverns framfart och höra enkelbeckasinens gnäggande spelflykt medan man strövar utmed någon av de många viltväxlarna som löper över våtmarken och särskilt utmed Bredsjöns strand.

Naturreserervatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Vägbeskrivning: Reservatet ligger ca 7 km NO om Godegård kyrka. Kör från Godegård norrut på Godegårdsvägen i ca 6 km. Tag av mot öster och kör vidare i ca 850 m. tag av mot öster och kör till vändplanen.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • Op5jgb0comnjafheefeg

    20 naturreservat i Motala kommun

    Motala kommun 27 apr

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar so...