Area main nature reserve@2x Iskusvaara

Iskusvaara är ett flackt skogsområde där myrar ligger insprängda här och var. Här finns mest granskog men det är också gott om björk, sälg och asp i skogen. På fuktigare mark finns det sumpskog. Området är 2,2 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Iskusvaara ligger 18 kilometer sydväst om Pajala. Du når naturreservatet från väg 394, avfart cirka 6 kilometer norr om Tärendö, via mindre vägar cirka 23 kilometer mot sydost.