Yrafdeltat

Yrafdeltats naturreservat består av det delta som bildats där Laisälven rinner in i sjön Yraf. Många lador vittnar om att deltat varit viktig slåttermark för gårdarna runt sjön. Deltat slås årligen och är med sina våtmarker och örtrika ängsmarker en rik miljö för rastande sjöfåglar. Området är 7 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer uppströms Laisälven från byn Adolfström. Kungsleden kommer norrifrån ner till Adolfström och går vidare västerut genom Yrafdeltat. Inga bilvägar går fram till naturreservatet.