Gammalsby sjömarker, Naturreservat

Gammalsby sjömarker ingår i ett samman­hängande kulturlandskap på östra Öland. Kusten kantas av öppna betesmarker, så kallade sjömarker. Sjö­markerna har en lång tradition som betes- och slåtter­marker. De äldsta kända spåren efter människors närvaro i reservatet är förhistoriska lämningar i form av husgrunder, stensträngar och grav­rösen. Karakteristiskt för området är det stora antalet parallella stenmurar som visar den historiska markuppdelningen mellan gårdarna.

Eldorado för fågelskådaren

Östra Ölands sjömarker är ett av Europas värde­fullaste fågelområden. De öppna markerna och grunda bottnarna är mycket viktiga för häckande och rastande fågel. Storspov, strandskata, skärfläcka, rödbena och gravand tillhör karaktärs­arterna. Här förekommer också hotade arter som sydlig kärrsnäppa, rödspov och småtärna. Området gästas årligen av ett stort antal arktiska vadare och gäss.

Fristad

Ön Gammalsbyören är särskilt värdefull för fågel­livet. Här kan fåglarna ostört leta föda bland driftvallar och tång. Ön är helt fri från buskar och träd viket gynnar markhäckande fågel eftersom kråkor och andra bopredatorer saknar utsiktsposter.

Berättande flora

Sjömarkernas mångfald av växter är i sig mycket värdefull men också kulturhistoriskt intressant. Den rika förekomsten av hävd­gynnade arter vittnar om hur markerna kontinuerligt nyttjats för slåtter och bete sedan lång tid till­baka. Så njut av blomsterprakten och begrunda att blommorna också berättar ett stycke markhistoria!

Fakta

Beslutsår: 2007

Areal: 178,7 hektar varav 82,9 hektar land

Kommun: Mörbylånga

Markägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Området är lättillgängligt med Seby läge i norr och Gräsgårdshamn i söder. På båda sidor finns iordningsställda parkeringsplatser.

Kontakta oss

Svart  webb   png

Per Markus Jönsson

Naturskyddsenheten, samordnare friluftsliv och LONA