Trollskogens domänreservat, Naturreservat

Reservatet ligger på Ölands nordostligaste udde och är en del av Ekopark Böda. Trollskogen är ett av Ölands mest besökta naturområden. Naturen i reservatet är varierad. Vandringen går genom murgröneklädd skog med månghundraåriga ekar, vindpinade tallar och gravar från järnåldern. Den leder ut till havet med klapperstenstrand, blomrika torrängar, och Grankullaviken med betade strandängar. Som en utpost mot havet ligger vraket efter den strandade skonaren Swiks. I Trollskogen går det kor och betar i skogen. Dessa hjälper till att hålla skogen öppen och strandängarna betade. Det är avgörande för vadarfåglar och änder som gillar betade marker nära vattnet. Korna är fredliga men bör behandlas med respekt som alla djur. Tar du med hunden så tänk på att den måste vara kopplad.

Skogsmark och kust

Närmast stranden på den av havsvindarna utsatta sidan av udden står tallar, ofta mycket gamla, som fått sina förvridna former genom vindens påverkan. Här blir namnet Trollskogen fullt begripligt! I gränsen mellan skogen och havet ligger ett vackert lavklätt klapperstensfält. De inre delarna av skogen täcks av örtrik barrblandskog med upp till 200 år gammal tall. Här och var i tallskogen växer också gamla grova ekar. Dessa är en rest av de öppna, betespräglade skogar som tidigare fanns i trakten. Den västra stranden gränsar mot den skyddade Grankullaviken. Där skogen tar slut tar de betade strandängarna vid.

Flora och fauna

De gamla träden är hemvist för såväl insekter som svampar, lavar och mossor. Här finns många hotade, ovanliga arter, bland annat lavarna ädelkronlav, vedspik och kort parasitspik. På gamla tallar växer talltickor. Dessa svampar är kräsna och vill inte växa på tallar yngre än 150 år! Bland insekterna finns spännande arter som reliktbock, jätteknäppare, svartoxe och tallprocessionsspinnare. I maj och juni blommar det rikligt med linnea på sina håll i skogen och av de mera ovanliga kärlväxterna i Trollskogen kan nämnas taggkörvel, ryl och baltisk malört. Fågelfaunan är ganska typisk för en blandskog men extra roligt är att det är gott om mindre korsnäbb och sedan några år tillbaka flera par häckande brandkronad kungsfågel.

Fakta

Beslutsår: 1998

Areal: 266 hektar

Kommun: Borgholm

Markägare: Enskilda samt Staten genom Naturvårdsverket, Fortifikationsverket och Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Ölands nordöstra udde, cirka 65 kilometer från Borgholm. Följ väg 136 norrut och sväng mot Grankulla strax innan Byxelkrok. Tydliga skyltar visar vägen från Grankulla.

Kontakta oss

Svart  webb   png

Per Markus Jönsson

Naturskyddsenheten, samordnare friluftsliv och LONA