Area main nature reserve@2x Klingavälsåns dalgång

I Vombsänkan flyter Klingavälsån sakta fram omgiven av vidsträcka öppna marker, alsumpskogar och våtmarker. Den slingrar sig fram genom landskapet på ett uråldrigt sätt. På våren fylls ängarna av rastande fåglar och här ses storken spatsera på jakt efter en groda eller sork. Kring ån finns kulturhistoriska rester i form av Skånes mäktigaste översilningssystem.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna data