Area main nature reserve@2x Kuröds skalbankar

Världsunika skalbankar Öster om Uddevalla finns stora skalbankar. I skalbankarna har man funnit skalrester från mer än 100 olika marina ryggradslösa djur. Även skelettdelar av valar, sälar och fiskar har hittats. De enorma skalhögarna bildades för ca 11.000–10.000 år sedan när området täcktes av havsvatten.
Under en period på ca 1.000 år fanns här ett brett sund där sött vatten från den smältande inlandsisen blandades med västerhavets salta vatten. Starka vattenströmmar gynnade ett rikt växt och djurliv i havet. Så småningom torrlades mer och mer av marken på grund landhöjningen. Idag ligger bankarna 55–75 över nuvarande havsytenivå.
Naturreservatet har bildats för att bevara resterna av de en gång så mäktiga avlagringarna. Stora delar exploaterades för hönsfoder och som fyllnadsmaterial vid byggandet av vägar, järnvägar och en militär skjutbana. Skalgruset gynnar idag en artrik och ovanlig kalkpåverkad flora som i sin tur gynnar många insekter, inte minst dagfjärilar. Här kan man hitta växter som grådådra, trollsmultron, kalkdån och åkerkulla. Flygande insekter som silversmygare, mindre blåvinge och bredbrämad bastardsvärmare.
Här finns också hasselsnok och större vattensalamander. Trots närheten till bebyggelse finns här både skogsduva och mindre hackspett, göktyta och törnskata. I naturreservatet finns även ett litet museum där du kan få lära dig mer om de unika skalgrusbankarna.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
  • Area main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
  • Area main near toilet@2x Nära toalett

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Information hämtad från öppna data